Posting of summer work on Model Mayhem

 

 

 

http://www.modelmayhem.com/portfolio/pic/33352814